Informacje ogólne

21 kwietnia 2022

Drugie wezwanie akcjonariuszy V440 S.A.


6 kwietnia 2022

Pierwsze wezwania akcjonariuszy V440 S.A.Poniżej zamieszczamy link do sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019.

4 listopada 2019

Informujemy, że emisja obligacji serii F spółki Usecrypt S.A. doszła do skutku.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami trwającej oferty dotyczącej nabycia obligacji serii F spółki Usecrypt S.A. Poniżej podstawowe dane dotyczące emisji:

PODSTAWOWE INFORMACE DOTYCZĄCE OBLIGACJI SERII F
USECRYPT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

1. Data i miejsce Warszawa, 4.10.2019 r.
2. Podstawa prawna emisji / decyzja Emitenta o emisji Uchwała nr 1/10/2019 Zarządu Spółki z dnia 4.10.2019r. w sprawie emisji obligacji serii F
3. Seria F
4. Data Przydziału 4.11.2019 r.
5. Dzień ostatecznego wykupu 30.10.2021 roku;
6. Wartość nominalna Obligacji: PLN 100,00 (sto złotych)
7. Maksymalna wartość oferowanych Obligacji: PLN 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony złotych)
8. Całkowita liczba oferowanych Obligacji: 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk Obligacji
9. Próg Emisji 5.000 (pięć tysięcy) sztuk Obligacji
10.  Obligacje zarejestrowane w Depozycie Depozyt w rozumieniu art. 8 Ustawy o Obligacjach. Rejestr Sponsora Emisji.
11. Oprocentowanie 9,0% w skali roku

W związku z ofertą publiczną Obligacji Spółki został opublikowany dokument w rozumieniu art. 7 ust. 8a Ustawy o Ofercie („Dokument”). Oferta publiczna papierów wartościowych następuje w trybie, o którym mowa w art. 7 ust. 8a Ustawy o Ofercie, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Dokumentu. Dokument oraz Warunki Emisji są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o Spółce oraz o Obligacjach Spółki oferowanych na podstawie Dokumentu.

Dokument wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, został udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej i jest dostępne na stronie internetowej Spółki https://bonds.usecrypt.com

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Dokumentu, w tym treścią dokumentów włączonych do Dokumentu przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem opisanymi w punktach Dokumentu zatytułowanych „Czynniki ryzyka”. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania obligacji Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego Dokumentu. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien ponadto zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania. informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału.

Oferta publiczna Obligacji jest przeprowadzana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsze materiały promocyjne nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności nie mogą być przekazane lub w jakikolwiek sposób przesłane lub udostępnione na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji. Ani Dokument ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie zostaną zarejestrowane i zatwierdzone, ani nie będą przedmiotem notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Obligacje oferowane na podstawie Dokumentu nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczpospolitej Polski.